Lubelska Unia Sportu - Procedura powołania Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie
Lubelska Unia Sportu

 Procedura powołania Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie Drukuj Email
17.03.2015.

 

W dniu 10 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwałę Nr CXX/2362/2012 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3, pok. 128 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

 Do zgłoszenia kandydata załącza się:

  • 1) Oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację
  • 2) CV kandydata
  • 3) Oświadczenie kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2
  • 4) Dodatkowo inne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Inspektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - p. Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706, e-mail: grzegorz.lata@lubelskie.pl).

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=948304 oraz na stronie LUS w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.