Lubelska Unia Sportu - Walne Zgromadzenie Delegatów LUS
Lubelska Unia Sportu

 Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Drukuj Email
03.01.2019.
Zarząd Lubelskiej Unii Sportu na posiedzeniu w dniu 05.09.2018 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 02 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 – termin pierwszy, godzina 10.15 – termin drugi. Miejscem Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Unii Sportu będzie sala konferencyjna PZMot przy ul. B. Prusa 8 w Lublinie.

STATUT

LUBELSKIEJ  UNII   SPORTU

 

ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

 

§ 1

Lubelska Unia Sportu, dalej zwana Unią, jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych.

 

§ 2

1.      Terenem działania Unii jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Lublin.

2.      Dla właściwego realizowania swoich celów Unia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

1.      Unia samodzielnie określa swoje cele programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jej działalność.

2.      Unia posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Unia działa zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i niniejszym statutem.

 

§ 5

Unia wykonuje swoje zadania, współpracując ze związkami stowarzyszeń kultury fizycznej
i sportu, wojewódzkimi (regionalnymi, okręgowymi) związkami sportowymi, klubami sportowymi, jednostkami prowadzącymi szkolenie kadr kultury fizycznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszelkimi innymi instytucjami, które zajmują się kulturą fizyczną, sportem
i turystyką.

 

§ 6

1.      Unia może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

2.      Dochód z działalności gospodarczej Unii jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań Unii.

 

§ 7

Unia może być członkiem organizacji krajowych a także międzynarodowych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i umów międzynarodowych.

 

§ 8

Unia może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

 

§ 9

1.            Unia opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy.

2.            Do prowadzenia swoich spraw Unia może zatrudniać pracowników.

3.     Członkowie Zarządu mogą sprawować swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie. Decyzję
o zasadach wynagradzania i wysokości uposażenia Prezesa Zarządu i członków Zarządu podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej, zaś umowy w tym zakresie
z Prezesem i członkami Zarządu podpisuje w imieniu Unii członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II. Cele działania

 

§ 10

1.            Podstawowym celem Unii jest upowszechnianie, promocja i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Województwa Lubelskiego.

2.            Cele, o których mowa w ust. I, Unia realizuje w szczególności przez:

a)             zrzeszanie wojewódzkich związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie sportu na terenie województwa,

b)             inicjowanie nowych strategicznych kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie województwa,

c)             inicjowanie i koordynowanie nowych działań na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie województwa,

d)            rozwój sponsoringu i reklamy,

e)             pomoc w tworzeniu nowych klubów sportowych,

f)              rozwój ośrodków szkolenia sportowego,

g)            rozwój form szkolenia oraz doskonalenia trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

h)            opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego i systemu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi oraz samorządowymi województwa,

i)                    koordynację systemu imprez sportowych,

j)                   realizację zadań wynikających z ustaleń władz sportu polskiego i wojewódzkiego
a w szczególności: promocja poprzez sport województwa lubelskiego, finansowanie udziału reprezentantów województwa lubelskiego w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży oraz obsługa finansowa innych zadań zleconych związkom sportowym oraz innym jednostkom kultury fizycznej,

k)                  pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań sportu dzieci i młodzieży,

l)                    podejmowanie innych działań niezbędnych dla osiągnięcia celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III. Członkowie Unii, ich prawa i obowiązki.

 

§ 11

Członkowie Unii dzielą się na zwyczajnych, wspierających honorowych.

 

§ 12

1.                  Członkami zwyczajnymi Unii mogą być: wojewódzkie (regionalne, okręgowe) związki sportowe działające na terenie województwa lubelskiego.

2.                  Członkami wspierającymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej oraz sportowe spółki akcyjne, osoby prawne i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Unii oraz jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

3.                  Członków Unii przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

4.                  Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla kultury fizycznej i sportu.

 

§ 13

1.                 Członkowie zwyczajni Unii poprzez swoich delegatów mają prawo do:

a.                  biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii,

b.                  zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Unii,

c.                   korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Unii.

2.                  Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem

            czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów i są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

Członkowie Unii zobowiązani są do:

1.                 aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,

2.                  przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał Zarządu Unii,

3.                  opłacania składki członkowskiej.

§ 15

1.                  Członkostwo w Unii ustaje w przypadku:

a)    wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Unii

b)    utraty bytu prawnego stowarzyszenia,

c)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Unii w przypadku

            naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2.                  Członek Unii może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Unii
w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

3.                  Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w systemie organizowanych przez Unię szkoleń, akcji i zawodów.

 

§ 16

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów Unii w terminie 30 dni.

 

ROZDZIAŁ IV. Władze Unii.

 

§ 17

Władzami Unii są:

1.                 Walne Zgromadzenie Delegatów,

2.                  Zarząd,

3.                  Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

Kadencja Władz Unii trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§ 19

1.                  Zarząd Unii i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia swoich składów przez kooptację.

2.                  Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć ½  ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

§ 20

Najwyższą władzą Unii jest Walne Zgromadzenie Delegatów, zwoływane przez Zarząd Unii raz na cztery lata.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów' należy:

1.      uchwalanie generalnych kierunków działalności Unii,

2.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Unii,

3.      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Unii na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Unii,

5.      nadawanie godności Członka Honorowego,

6.      podejmowanie uchwal o rozwiązaniu się Unii,

7.      rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Unii w sprawie wykluczenia lub zawieszenia
w prawach członkowskich,

8.      uchwalanie Statutu lub jego zmian.

 

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Unii biorą udział:

1.      z głosem stanowiącym, dającymi czynne i bierne prawo wyborcze - osoby delegowane na podstawie pisemnego upoważnienia przez członków zwyczajnych według klucza wyborczego ustalanego przez Zarząd Unii, członkowie Zarządu Unii i Komisji Rewizyjnej,

2.      z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 23

1.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Unii
zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

2.      O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym łub tajnym przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w 1 terminie i bez względu na liczbę delegatów w II terminie, o ile termin był podany w zawiadomieniu.

3.      Walne Zgromadzenie Delegatów może zadecydować zwykłą większością głosów o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.

 

§ 24

1.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Unii
z. własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 liczby członków zwyczajnych.

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Unii w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3.      W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą dział delegaci wybrani na poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

Zarząd Unii

 

§ 25

1.      Zarząd Unii składa się z 6-7 członków, w tym Prezesa oraz 2 wiceprezesów, 3-4 członków.

2.      Posiedzenia Zarządu Unii odbywają się stosownie do potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.       Nieobecność członków Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Unii.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.     realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,

2.      reprezentowanie Unii i działanie w jej imieniu,

3.      wybór funkcyjnych członków Zarządu, powoływanie Komisji Dyscyplinarnej oraz innych organów wewnętrznych Unii,

4.      uchwalanie planów pracy i planów finansowych,

5.      podejmowanie uchwał o przyjęciu lub ustaniu członkostwa,

6.      zwoływanie i ustalanie klucza wyborczego na Walne Zgromadzenie Delegatów,

7.      organizacja szkolenia Kadr Wojewódzkich,

8.      uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych Unii,

9.      uchwalanie przepisów i regulaminów:

-                zasad współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Unię

-                praw i obowiązków dotyczących zawodników i działaczy biorących udział w działalności
w akcjach organizowanych przez Unię,

10.              ustalanie składek członkowskich,

11.              interpretacja statutu oraz przepisów wewnętrznych,

12.               podejmowania uchwał w sprawie zaangażowania Unii w organizację imprez sportowych
i przedsięwzięć gospodarczych.

 

§ 27

W okresie między posiedzeniami Zarządu - decyzje w sprawach pilnych może

podejmować Prezes. Zakres uprawnień Prezesa określa Zarząd Unii.

 

§ 28

1.               W celu realizacji statutowych zadań Unii w ramach organizacyjnych działają społeczne komisje lub zespoły, działające na stałe lub okresowo, jako organa opiniodawcze

i doradcze Unii powoływane przez Zarząd Unii.

2.               Społeczne komisje i zespoły, o których mowa w ust. 1. działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Zarząd.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 29

1.              Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.

2.               Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego

3.               Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe tematyczne kontrole a co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Unii, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.

4.               Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

5.               Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Unii.

6.               Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Unii z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

7.            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Unii oraz innych jej organów z głosem doradczym.

8.            W umowach pomiędzy Unią a członkiem Zarządu oraz sporach z nim, Unię reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Unii wskazany w uchwale tego organu.

 

ROZDZIAŁ V. Nagrody i wyróżnienia.

 

§ 30

Unia ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych działaczy, trenerów i zawodników.

 

§ 31

Unia może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych

działaczom, trenerom i zawodnikom.

 

§ 32

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI. Odpowiedzialność dyscyplinarna.

 

§ 33

1.            Uczestnicy organizowanych przez Unię zawodów imprez i szkoleń mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Regulaminie Dyscyplinarnym uchwalonym przez Zarząd Unii.

2.            Organem dyscyplinarnym jest Komisja Dyscyplinarna powoływana przez Zarząd Unii.

3.            Regulamin Dyscyplinarny oraz orzecznictwo Komisji Dyscyplinarnej Unii nie może naruszać właściwości organów, trybu i zasad orzekania w spraw dyscyplinarnych określonych w Statutach i Regulaminach dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

 

ROZDZIAŁ VII. Majątek i fundusze Unii.

 

§ 34

1.           Majątek Unii stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.            Na fundusze Unii składają się:

-      wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Unię,

-      dotacje na realizację zadań państwowych i samorządowych,

-      składki członkowskie,

-       darowizny,

-       inne wpływy uzyskane z działalności Unii,

-       dochody z działalności gospodarczej,

§ 35

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Unii wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa, Wiceprezesa lub upoważnionego przez Zarząd Głównego Księgowego.

 

§ 36

Zakres i zasady działalności finansowej Unii określa Zarząd Unii w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

 

ROZDZIAŁ VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Unii.

 

§ 37

1.      Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

2.      Do podjęcia Uchwały o rozwiązaniu się Unii wymagana jest kwalifikowana większość
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

 

§ 38

Uchwała o rozwiązaniu się Unii określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Unii.