SZKOLENIE W KW I WSPӣZAWODNICTWO SSM W 2012
12.01.2012.

Rozpoczynamy nowy rok szkolenia i udzia we wspózawodnictwie Systemu Sportu Modzieowego modziey uzdolnionej z programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Federacji Sportu Modzieowego i Urzdu Marszakowskiego w 2012 roku.

 

Podzia limitów KW jest projektem. W podziale uwzgldniono zasig sportu, osignite wyniki w latach poprzednich i realizacj szkolenia w 2011 r. Zwizki, które nie dopeniy wymogu rekomendowania szkoleniowców na trenerów koordynatorów KW szkolenie prowadzi bdzie na poziomie miejsc przyznanych przez PZS (po uzupenieniu rekomendacji).

 

Przedstawiamy Wszystkim zainteresowanym zamieszczone w zakadce Zintegrowany Program szkolenia modziey dokumenty i druki na przygotowanie Planów szkolenia KW, Wniosków i Preliminarzy organizacji eliminacji oraz udzia w zawodach SSM (szczegóy zawarte w Zarzdzeniu MSiT Nr 23 oraz Zintegrowanym Programie szkolenia MSiT i UM).

 

Wszelka dokumentacja w zakresie KW winna by dostarczana w formie elektronicznej na adres lus@lus.org.pl do weryfikacji (zaleca si take do stosowania w zakresie innych w/w programów) a po zaakceptowaniu w LUS dostarczona w wersji papierowej opiecztowana i podpisana zgodnie z wymogami.

Druki na akcje szkoleniowe KW w 2012 r. uka si niebawem (s w weryfikacji).