Lublin: Dostawa sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.
Numer ogłoszenia: 357617 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Unia Sportu , ul. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4446991, faks 081 4446991.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego i urządzeń sportowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i urządzeń sportowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami zamawianego sprzętu i urządzeń stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lus.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelska Unia Sportu ul. M.C. Skłodowskiej 5 20-029 Lublin pokój nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Lubelska Unia Sportu ul. M.C. Skłodowskiej 5 20-029 Lublin pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).