Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  PRZEPROWADZKA Email
04.11.2019.

Z DNIEM 4.11.2019 R. LUBELSKA UNIA SPORTU zmienia swą siedzibę.

 

Nowy adres to ul. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN. Kontakt do czasu przeniesienia numeru stacjonarnego na razie przez nasze telefony komórkowe: M. Iwaszczuk 509 394 211 ;

Z Zbroński 515 155 365. Pozostałe dane LUS oraz adresy e-mail bez zmian.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 
  Premie dla klubów Email
22.10.2019.

Przypominamy, że rozliczenie pobranego dofinansowania za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie za rok 2018 należy dokonać do 31 października 2019 r. Liczy się data nadania przesyłki lub dostarczenia osobistego.

 

Z uwagi na zmianę siedziby LUS na nowy adres przy ul. Filaretów 44 w Lublinie i przenosin w dniu 31.10.2019 r. od rana prosimy o ewentualne dostarczanie rozliczeń do dnia 30.10 jeszcze na ul. Anny Walentynowicz 34 lub wysłać pocztą.

 

Przepraszamy za utrudnienie.

 

 
  Harmonogramy działań KW IX-XII 2019 Email
10.09.2019.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały zaktualizowane Harmonogramy (2019.09.03) zadań dotyczące szkolenia KW w okresie IX-XII 2019 roku z uwzględnieniem zmian w Planie po zmianach a w szczególności przyznanych dodatkowych dni szkoleniowych.

 
  Harmonogramy działań KW Email
22.08.2019.

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały zaktualizowane Harmonogramy zadań dotyczące szkolenia KW w okresie IX-XII 2019 roku.

 
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia Email
26.03.2019.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

 

W zakładce Akty normatywne zamieszczone jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r., zamieszczone w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 395

 
  Wojewódzka Rada Sportu UMWL Email
18.03.2019.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski wręczył nominacje do Wojewópdzkiej Rady Sportu III kadencji.

 

W skład WRS weszli: 

Zbigniew Bartnik

prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Robert Dołęga

prezes Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej

Konrad Firek

prezes Klubu Sportowego „Agros” Zamość

Krzysztof Iwańczuk

prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej

Andrzej Kita

prezes Okręgowego Związku Kolarskiego

Iwona Kuśmierowska

Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL

Marek Lembrych

prezes Lubelskiego Związku Koszykówki

Tadeusz Łoboda

prezes Europejskiej Federacji Taekwon-Do

Paweł Markiewicz

wiceprzewodniczący Rady Sportu Miasta Lublin

Grzegorz Mazurek

prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Józef Poterucha

przewodniczący Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Maciej Powała-Niedźwiecki

prezes Lubelskiego Okręgowego Związku RugbY

Łukasz Reszka

starosta świdnicki

Andrzej Szwabe

dziennikarz sportowy Polskiej Agencji Prasowe

Jerzy Witaszek

prezes Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej

Zbigniew Zbroński

Lubelska Unia Sportu

 

Na Przewodniczącego wybrany został Krzysztof Iwańczuk, zastępcą Przewodniczącego wybrano Roberta Dołęgę a Sekretarzem została Iwona Kuśmierowska.

 

 
  Zintegrowany Program szkolenia młodzieży uzdolnionej Email
03.03.2019.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały dokumenty do organizacji:

- szkolenia w ramach KW w kategoriach młodzieżowych,

- akcji szkoleniowych (kons./zgrup) dla KW,

- zawodów Współzawodnictwa SSM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,

- przejazdu na zawody SSM w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostw Polski Młodzików.

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
03.02.2019.

W dniu 2 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Unii Sportu. W Zgromadzeniu uczestniczyło 30 delegatów na 33 uprawnionych.

Wybrano nowe władze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu weszły osoby i ukonstytuował się następująco:

- Trojan Bogusław - Prezes

- Maciejewski Andrzej - Wiceprezes

- Powała-Niedźwiecki Maciej - Wieceprezes

- Iwaszczuk Magdalena - Wiceprezes

- Lipski Jerzy - członek

- Kawałek Antoni - członek

- Danielczuk Paweł - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Nowakowski Kazimierz - Przewodniczący

- Dunecki Leszek - członek

- Lewtak Tomasz - członek

 
  Nabór do WRS III.Kadencji Email
30.01.2019.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania,

Zarząd Województwa Lubelskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

            W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

1)    Oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację.

2)    CV kandydata.

3)    Oświadczenie kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

4)    Dodatkowo inne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Główny Specjalista Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – p. Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706,
e-mail:
grzegorz.lata@lubelskie.pl  ).

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1345892 oraz na stronie LUS w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Spotkanie z Koordynatorami KW na 2019 r. Email
21.01.2019.

Lubelska Unia Sportu w dniu 26 stycznia 2019 r. /sobota/ od godz. 11.00 organizuje spotkanie organizacyjne z koordynatorami KW na 2019 r. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na terenie  Miasteczka Ruchu MOSiR "Bystrzyca" przy Al. Zygmuntowskich 4.

 

Serdecznie zapraszamy. 

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
03.01.2019.
Zarząd Lubelskiej Unii Sportu na posiedzeniu w dniu 05.09.2018 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 02 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 – termin pierwszy, godzina 10.15 – termin drugi. Miejscem Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Unii Sportu będzie sala konferencyjna PZMot przy ul. B. Prusa 8 w Lublinie.
 
  Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa Email
20.12.2018.

KONFERENCJA

                              METODYCZNO-SZKOLENIOWA                           

trenerów koordynatorów i asystentów kadr wojewódzkich /lubelskie/

Lublin, dnia 22.12.2018 r.

 

Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy przy Lubelskiej Unii Sportu

zaprasza na Konferencję.

Sport dzieci i młodzieży. Metodyka szkolenia zawodników Kadr Wojewódzkich”,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Polskiego Związku Motorowego przy ul. B. Prusa 8.

 

Program w głębi informacji.

 

Konferencja zorganizowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
28.08.2018.

 W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczony został zaktualizowany Harmonogram akcji szkoleniowych za okres wrzesień-grudzień 2018. 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
27.07.2018.

W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczony został zaktualizowany Harmonogram akcji szkoleniowych za okres maj-sierpień 2018. 

 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
13.07.2018.

W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczono zaktualizowany wykaz akcji szkoleniowych w kat. młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec (MSiT).

 
  Szkolenie 2018 Email
08.02.2018.

Bieżący rok będzie przełomowym w zakresie realizacji szkolenia w ramach kadr wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych. Szkolenie obejmować będzie kategorie: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca.

 

Ukazała się Decyzja Nr 14 z dnia 6.02.2018 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

 

Decyzja określa zakres i warunki realizacji zadania, które powinien znać każdy kto chociażby w części uczestniczy w jego realizacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z założeniami Programu wszystkich, którzy spełniają kryteria zawarte w Decyzji i pilny kontakt.

 

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczona jest Decyzja Nr 14, która zawiera także wykaz sportów i kategorii wiekowych dofinansowanych w ramach tego P. Niebawem takZe zostaną zamieszczone druki niezbędne do przygotowania szkolenia w sporcie.

 

 

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2018 Email
16.01.2018.

Szanowni Państwo,

 

XIII Bal charytatywny " SPORTOWA GWIAZDKA" 3.02.2018 r., Lublin
Spotkanie środowiska sportowego, dobra zabawa w szczytnym celu!

 

ZAPRASZAMY

 

Serdecznie zapraszamy sportowców, trenerów, działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu i dobrej zabawy na odbywający się już po raz trzynasty bal charytatywny "Sportowa Gwiazdka’’. W trakcie imprezy obędzie się aukcja pamiątek sportowych, by wesprzeć małego sportowca, aktualnie pacjenta Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka – Dawida Wiśniewskiego, który dzielnie walczy z nowotworem złośliwym mózgu.

 

W programie: Wieczór taneczny – muzyka na żywo, występy artystyczne, pokazy sportowe; aukcja pamiątek sportowych ,,Sportowcy Dzieciom’’. Dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

 

Prosimy o przekazywanie gadżetów i pamiątek  związanych ze sportem i innych, które będą licytowane podczas balu.

 

Dodatkowe informacje: 

Andrzej Maciejewski tel.: 507 197 540;

 

Z pozdrowieniami,
Barbara Marciniak

 
  Wyniki SSM za 2017 rok Email
04.01.2018.

Na stronie Zespołu Sportu Młodziezowego Instytutu Sportu w Warszawie ukazały sie jedne z ostatnich wyników współzawodnictwa sportowego w kategoriach młodzieżowych za 2017 rok.

 

Zainteresowanych prosze o odwiedzenie strony internetowej ZSM IS pod adresem

 http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki , pobranie wyników zbiorczych i sprawdzenie poprawności wpisanych danych (nazwa klubu, ilości punktów) i ewentualnie zgłoszenie nieprawidłowości. 

 

Kluby, które uzyskaja min. 30 pkt. w 2017 roku mogą liczyć na dofinansowanie szkolenia ze środków Województwa Lubelskiego.

 

 
  Nowy Rok 2018 Email
03.01.2018.

WSZYSTKIM SPORTOWCOM, TRENEROM I DZIAŁACZOM, WIELU SUKCESÓW, SATYSFAKCJI I SPEŁNIENIA MARZEŃ W NOWYM 2018 ROKU

życzy

Zarząd Lubelskiej Unii Sportu

 
  Zmiana nazwy ulicy, siedziby LUS Email
31.08.2017.
 
UWAGA! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy i nr posesji - siedziby LUS - z Lucyny Herc 58 na

 

 ANNY WALENTYNOWICZ 34.

 

Pozostałe dane bez zmian.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 106