Lubelska Unia Sportu - Nabór do WRS III.Kadencji
Lubelska Unia Sportu

 Nabór do WRS III.Kadencji Drukuj Email
30.01.2019.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania,

Zarząd Województwa Lubelskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

            W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

1)    Oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację.

2)    CV kandydata.

3)    Oświadczenie kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

4)    Dodatkowo inne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Główny Specjalista Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – p. Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706,
e-mail:
grzegorz.lata@lubelskie.pl  ).

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1345892 oraz na stronie LUS w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.